Az ÉVOSZ elkészítette a 2021. évre ajánlott minimális építőipari rezsióradíjszámítását

A több mint 20 tételből álló költségféleségeket számbavevő számítás a 2020. évi minimális értékeket veszi alapul.
A 2021. évre ajánlott,ITM rendeletben (17/2020.VI.12.)megjelentrezsióradíj –általános forgalmi adó nélküli –legkisebb összege 4.165Ft-ról 4.530Ft-ra emelkedhet az ÉVOSZ megalapozott számításai szerint, mely 8,8%-os növekedést mutat, összegszerűen pedig 365Ft az emelkedés.

A 2021. évi minimális építőipari rezsióradíj változását az elvártgarantált bérminimum4%-osemelkedésemelletta pótlékok (túlórapótlék, műszakpótlék, egyébbérpótlékok), a kiegészítő fizetés, valamintaz ügyvitel, munkahelyi irányítás költségnövekedéseokozta.Ezen túlmenően acsoportos személyszállításköltségeijelentősen hozzájárultakaminimális építőipari rezsióradíj 2021. évi fajlagos összegénekemelkedéséhez.

Az elvárt garantált bérminimumalkalmazásajogszabályi kötelezettség, melynek foglalkoztatói járulékáta szociális hozzájárulási adó mértékének múlt évi csökkentésemérsékelte. Az építőipari vállalkozásokmobilitásának eredményeként székhelyüktől jóval távolabb is vállalnak munkát, ami elsősorbana személyszállításköltségéneknövekedését jelenti.

A szakképzetlen munkaerő arányának jelentősebbnövekedésevált szükségessé az utóbbi években, ez pedigindokolttá teszi a mérnöki helyi munkavezetés fokozását, ami kihatással van azügyvitel,munkahelyi irányítás költségeinek emelkedésére.


Részletesbemutatás ésindoklás

Az 1. sorszám alatt az alapbér szerepel, melynél a 2021. évi garantált bérminimum lett figyelembe véve 1.259Ft összeggel (20/2021. (I.28.) Kormányrendelet 2.§ (2)bekezdéseszerint).

A 2. sorszám alatt a pótlékok, kiegészítő fizetés növekedéserészben a túlórapótlék növekedésével, részben pedig az alapbér növekedésévelfügg össze, mivel az szolgál leggyakrabban ezek számításának alapjául.

A 3. sorszám alatt a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési járulék némileg csökkent, aszociális hozzájárulási adó elmúlt évi 2százalékpontos csökkenése miatt.

A4. sorszám alatt a szállásköltség növekedése annak következménye, hogy a munkavégzés helyétől távolabbi lakhelyen élőknek a korábbinálnagyobb mértékben kell szállást biztosítani.

Az 5. sorszám alatt a csoportos személyszállítás költségeita megkérdezett tagszervezeti vélemények, jelzések alapján növeltük meg, mely szerint ilyen jellegű költségeik az elmúlt évben növekedtek, legnagyobb mértékben a növekedés a korábbinál több munkahelyet érintő megrendeléseknek tudható be.

A7. és a 8. sorszám alatt amunkahelyi szociális szolgáltatás és a munkaegészségügyi szolgáltatások értékének növekedésével kellett számolni, elsősorban a COVID-19 járvánnyal összefüggésben.

A 9. sorszám alatt a munkavédelmi költségek szerepelnek, melyekre az elmúlt évbena megkérdezett tagszervezetek csak a legszükségesebb feladatoknak eleget téve költöttek.

A 10. sorszám alatt az ügyviteli, munkahelyi irányítás költségei szerepelnek, melytevékenységek az utóbbi időben jelentősen megnövekedett feladatot jelentenek a cégeknek, s ezáltal magasabb költségeket is. A megnövekedett feladategyrészt a több munkából adódik, számottevő része viszont abból adódik, hogy a szakképzett munkaerő hiánya miatt gyakrabban kell betanított munkásokat, segédmunkásokatalkalmazni, mely egyre jelentősebb növekedést gyakorol a munkahelyi irányítás költségeire.

A 11. sorszám alatt avállalkozások üzemelésének fenntartása érdekében felmerülőrezsianyag, munkahelyi energia költségei is növekedtek valamelyest.

A 12. sorszám alatt a felvonulás, munkahelyi berendezkedés, ideiglenes létesítmények költsége is növekedett a megkérdezett tagszervezetek jelzése szerint.

A szerszámhasználatminimális növekedésétjelzi a13. sorszám alatti szerszámhasználatés a 14. szám alatti értékcsökkenési leírásösszege.

A15. sorszám alatti nyomtatvány, írószer, a 16. sorszám alatti postaköltség lényegesen nem változott,ugyanakkor a 17. sorszámon szereplő telefonköltség és a 18. sorszámon a bankköltség némi növekedését jelezték tagszervezeteink.

A 19. sorszámon lévő egyéb szolgáltatás költségei (minőségbiztosítás, környezetvédelem) nem növekedtek, a 20. sorszámon pedig a kötelező adó, járulék között az iparűzési adó alapjának növekedése következtében alig lehetettszámszerűsíthető növekedést nyomon követni.

A21. sorszám alatt a biztosítási költségek szerepelnek, melynélcsak kismértékűváltozásszámszerűsíthető.