Az ÉVOSZ tagszervezeteinek piaci helyzetértékelése és a 2021. évi várakozásai
(konjunktúra felmérés összefoglalója)

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) tagszervezeteitésaz építőipartovábbijelentősebb szereplőit, 400 cégetmegkeresve felmérte, hogy 2020.évben milyen változásokat hoztaka piaci körülmények-elsősorbana COVID-19 világjárvány-,illetve a cégek milyen várakozásokkal tekintenek a 2021. évre.

A felmérésbenrésztvevő cégek zömébenKft-ként működőtársaságok,létszámukat tekintve a néhány főstőlegészen atöbb száz főt foglalkoztatóig.

Az elmúlt néhány évbentapasztalható fellendülést követően a COVID-19 járvány kitörése miattaz árbevételre vonatkozó válaszok azt mutatják, hogy tavaly a vállalkozásokfelénél az értékesítés nettó árbevétele csökkent,másik felénél változatlan maradt, vagy enyhénnövekedett a korábbi évhez képest.Növekedést elsősorban azok a vállalkozások jeleztek, amelyek a több lábon állás jegyében nem csak kivitelezéssel foglalkoznak.Ajárvány harmadik hullámábanadott válaszok szerintavállalkozásokfele ebben az évbennem számít jelentős javulásra.

2A megkérdezett   vállalkozásoknál   a megrendelésekközel 60%-átközmegrendelésekteszik ki. A megrendelések állományában 2021. évbenminda közmegrendelések, közbeszerzések, mind a magánmegrendelésekvolumenéneknövekedésére  számítanak  a válaszadók.A  megkérdezett  cégek  további megrendelésekben  bíznak,  az egyenletes   szerződéskötésekre  azonban nem számítanak.

Akorábbi néhány évfelméréseihez  hasonlóanaválaszadó cégek 78%-a tevékenységüketleginkább akadályozó tényezőkéntezúttalisa szakemberhiánytemelték  ki.A válaszadókmegemlítették, mind  amegfelelő  mennyiségű és minőségűmérnökök,minda szakmunkások alacsony számát, mely szükségesa megrendelésekteljesítéséhez.Ezt  súlyosbította az a tény, hogy a kivitelezések sorána járvány harmadik szakaszábanteljes munkabrigádok estek ki a munkából hosszabb-rövidebb időre a járvány miatt. A feketefoglalkoztatás jelentős mértékű csökkenését a cégek továbbra semérzékelik.

Azágazatbana  cégek majdnem ötödénéla   2021.  évi  kapacitást  lekötő rendelésállomány  meghaladja  a jelenlegi kapacitásukat.Aszűkös  kapacitás leginkább  a  lakásépítő  cégeknél  tapasztalható,egyrészt  alakásépítési  kedv viszonylagoserősségének köszönthetően,  másrészt    ezterősíti,    hogy    a családtámogatásbabekerült  a lakásfelújításis,  így komoly  munkaerőhiánnyalszembesülnek avállalkozások.

A támogatások igénybevételéhez alapkövetelmény az írásban  kötött szerződésekmegléte,így a piac ezen szegmensében egyfajta tisztulás várható.

A  vállalkozókkalés  a  megrendelőkkel  szembenis támasztottkövetelmény,a közel  0energiaigényű épületekre  vonatkozóelőírásokalkalmazásának határidő-elhalasztása,  az  5%-os ÁFA visszaállítása azúj lakásépítésénél, értékesítésénél ennek a piacrésznek a fellendülését hozza.Alakásépítési szektor  lendületének megtartásáhozelengedhetetlena vállalkozások kapacitásbővítése,illetve   az építőanyagipar,mint háttéripar stabil és folyamatos működése.

A kapacitásproblémák mellett továbbra is komolykihívást jelent amunkaerő megtartása,ezzelpárhuzamosan annak képzése,  továbbképzése. A  képzésa COVID-19  miatt  jelentősen átalakult,  hiszen  a személyes  kontakttal  történő oktatás-képzésaz  elmúlt  évben  gyakorlatilag  szünetelt. Acégektavaly aligfordítottak erőforrásokatdolgozóik fejlesztésére.2021-ben,  a  járványhelyzet várható javulását  követőenazonbanmindenképpen tervezik.Ezen kívüllétszámukat  is növelniszeretnék, a  válaszadók felelétszámbővítésiésbérfejlesztési  tervekrőlis beszámoltak.Atavalyi  évben átlagosan 9%-kal növeltéka  béreket,2021-benpedig inflációt követően,kb.    4-5%-os bérfejlesztéssel  kalkulálnak. Azonban   ilyen  szintűemelésselnem   lehet   az ágazatban a versenyszféráhozképest tapasztalhatólemaradást behozni.

Az árak változásával kapcsolatban a vállalkozások várakozásai szerint ebben azévbenaz építőanyagokára, valamint azanyagmentes alvállalkozó díjak, és az élőmunka áránakemelkedéselesz a legnagyobb mértékű. A válaszadókszerinta fuvardíjak ésazépítőgépek bérleti díjaiisaz inflációs várakozásokat meghaladó mértékben, 8-10%-kal fognakemelkedni.Két lehetőségük van a cégeknek,vagybeépítik az   emelkedő  árakat, azemelkedőbéreketés  a  járvány  okozta többletköltségeketaz  újonnan  kötött  szerződésekbeinflációt  meghaladóanmértékben,vagy kénytelenek elviselnia nyereségükcsökkenését.

A járvány miatt amunkavállalókkiszámíthatatlanul esnekkia munkából,  ezzel késedelmet  okozva  a vállalt  szerződések teljesíthetőségében.   Afolyamatok lelassultak, bizonyos döntéseketelhalasztanak,az ellátási láncban fennakadásoktapasztalhatók, sok esetben a kivárási taktikát választjáka piac szereplői. Ez a bizonytalanságot, esetleg rossz  megítélést okoz.  Ez  a  bizonytalansági faktor a vállalási árakban is megjelenhet.

Az  elmúlt  időszakban felmerülő forráshiányt továbbra különböző lízingkonstrukciók,folyószámlahiteligénybevételével oldottákmeg.2021-bena tavalyihoz képest kétszer többvállalkozás tervezbelső forrásokfelé fordulni, tartalékaikat felhasználni,illetveigyekeznek avissza  nem  térítendő támogatásokból minél nagyobb mértékben részesülni.

2020.évben ajárványnagy kihívásokatállított a vállalkozások elé likviditásukmegőrzése  szempontjából. Partnereika  korábbi  időszakokhoz  képest kicsit nagyobb   százalékbanfizettekkésedelmesen, és a kintlévőségek behajthatóságának amegítélése sem javult.  Atartozások 92%-át behajthatónak minősítettéka vállalatok. Véleményükszerinta lánctartozás az elmúlt éveksorántapasztalható lassú,   de   folyamatosan pozitív  irányba történő növekedéseösszességébenmegmarad.

Összességében elmondható,   hogya  megkérdezettek üzleti  helyzetüketkielégítőnekítélik   meg. Az  elmúlt  évben  tapasztalható ágazati lassulásvárhatóan   megtorpan. 2021.   évre összességében a    tavalyi 9%-oscsökkenéssel szemben idén 9-10%-os növekedésre számítanak.